HẢI HƯNG CHARITY – Yêu Thương Trao Đi – P. Võ Thị Sáu, Quận 3